Regulamin

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Godziny otwarcia Gabinetu PODO Beauty: wtorek od 9.00 do 20.00, środa i czwartek od 9.00 do 18:00, piątek od 8.00 do 16.00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów.

2. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej dla Pacjenta.

3. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem, a w niemożliwych do przewidzenia sytuacjach przynajmniej kilkugodzinnym . W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie.

4. W przypadku, gdy Pacjent 3-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty Personel ma prawo odmówić rejestracji.

5. Pacjent który posiada voucher którym opłacony został zabieg powinien okazać go przed rozpoczęciem zabiegu. Pacjent dysponujący opłaconym wcześniej voucherem, może jednokrotnie opuścić umówiony zabieg. W przypadku kiedy Pacjent dysponujący opłaconym wcześniej voucherem powtórnie nie przyjdzie na umówioną godzinę, Gabinet PODO Beauty traktuje to jako usługę zrealizowaną, kwota zgodnie z rodzajem usługi zostanie potrącona z vouchera.

6. Osoby niepełnoletnie, do lat 18, mogą korzystać z oferty Gabinetu PODO Beauty wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną dpowiedzialność.

7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

§ 2

ZASADY WYKONYWANIA ZABIEGÓW W GABINECIE PODO Beauty

1. Gabinet PODO Beauty oferuje kompleksowe usługi podologiczne, fachowe porady i konsultacje, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych.

2. Pacjent przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek podać prawdziwe imię, nazwisko, numer telefonu oraz poinformować o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu. W przypadku odmówienia wypełnienia karty Klienta Personel ma prawo odmówić wykonania zabiegu lub wykonać go na odpowiedzialność Klienta z zrzeknięciem się wszelkich roszczeń wobec Gabinetu PODO Beauty.

3. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Pacjenta będzie podlegała wątpliwościom obsługa Gabinetu jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości.

4. Pacjent ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. PODO Beauty nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.

5. Wszelkie reklamacje dotyczące zabiegu są rozpatrywane w ciągu 48h od wykonania zabiegu. Do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest osobista konsultacja w Gabinecie w ciągu 72h od wykonania zabiegu. Dalsze postępowanie reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego.

6. Zakup usługi w Gabinecie PODO Beauty jest równoznaczny ze złożeniem przez Pacjenta oświadczenia do korzystania z usług oferowanych przez PODO Beauty oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje powikłań po zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowania się do zaleceń po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Pacjent, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Gabinetu PODO Beauty.

7. Udostępnienie danych osobowych przez Pacjentów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez PODO Beauty zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Gabinet nie przekazuje danych innym instytucjom , firmom i osobom.

8. Personel Gabinetu w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

9. Gabinet PODO Beauty zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.